Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Even Gym Uden ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Even Gym Uden en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Aanmelding bij Even Gym

1. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient u een geldige legitimatie en

recente bankpas te overleggen.

2. Bij het afsluiten van een lidmaatschap met een looptijd van 52 weken

of langer heeft u voorafgaand een kosteloze bedenktijd van 14 dagen,

waarin u het abonnement kunt annuleren. Wanneer binnen 14 dagen

geen schriftelijke opzegging binnenkomt zal op dag 15, de ingangsdatum

van het contract, het contract automatisch van start gaan.

3. Bij het afsluiten van een lidmaatschap van 52 weken of langer geldt een

prijsvoordeel. Verlengen van meer jarencontracten dient altijd aansluitend

te zijn aan het voorgaande abonnement.

4. De rittenkaarten zijn een jaar geldig (m.u.v. speciale deals). Na de looptijd van de rittenkaart

vervallen de resterende sportbeurten.

5. Bij jeugd, scholieren en studenten abonnementen worden de tarieven

automatisch aangepast wanneer de leeftijdsgrens voor die categorie

overschreden wordt.

Betalingsvoorwaarden

6. Het lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.

7. Wanneer u uw lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt

het verschuldigde bedrag eenmaal per maand afgeschreven van het

door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.

8. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij een niet tijdige

betaling wordt u een nota toegezonden en zal Even Gym nogmaals

proberen het bedrag te incasseren. Na een tweede aanmaning zal de

vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. De buitenrechtelijke

incassokosten en rente hievan komen voor uw rekening. Toegang

kan geweigerd worden bij het in gebreke blijven van de betaling.

9. Tarieven worden jaarlijks per 1 september aangepast op basis van het

consumentenprijsindexcijfer, bepaald door de algemene prijsindexdiensten

m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413).

10. Even Gym behoudt zicht het recht om prijzen te wijzigen. Aan acties of

speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden

ontleend.

11. Bij opzegging dienen eventuele tegoeden op de toegangspas opgemaakt

te worden, deze worden niet teruggegeven.

Beëindiging of tijdelijke stopzetting van lidmaatschap

12. Het lidmaatschap geldt voor de overeengekomen contractperiode.

Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Zonder opzegging na de

contractperiode loopt het contract voor onbepaalde tijd door met een

opzegtermijn van vier weken (dit kan max. 6 dagen afwijken i.v.m. betaaldag).

Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet

traint, niet automatisch. Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk

of online plaats te vinden. Na opzegging van uw lidmaatschap

kunt u geen aanspraak maken op eerder betaalde registratiekosten

of enige andere tegoeden. U ontvangt een bevestiging wat als enig

bewijs geldig is.

13. Bij het tijdelijk stopzetten van uw lidmaatschap, alleen per maand

mogelijk, betaalt u altijd i.p.v. uw normale weektarief een rustend lidmaatschap

tarief. U kunt in deze periode niet sporten. Indien u het lidmaatschap

laat rusten en nog in uw contractperiode zit, wordt uw contractperiode

met de rustperiode verlengd. Het abonnement kan voor

maximaal 52 weken in rust gezet worden. Wanneer u eerder start dan

de opgegeven rustperiode dan zal het volledige weekbedrag, naast het

reeds betaalde rustende lidmaatschap, in rekening gebracht worden.

Het in rust zetten van uw lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden.

U ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.

14. Bij een blessure, ziekte of zwangerschap loopt de betaling altijd minimaal

26 weken door en krijgt u de periode die u afwezig bent geweest,

en betaald heeft, erbij als u weer start met sporten. De eerste 7 ziektedagen

zijn voor eigen risico. Het tijdelijk stopzetten van uw abonnement

in verband met blessure, ziekte of zwangerschap dient schriftelijk plaats

te vinden. U ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.

Trainingsmogelijkheden

15. Even Gym behoudt zich het recht de roosters te allen tijde te wijzigen.


Aansprakelijkheid

16. Even Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel

ontstaan tijdens de training, cursus en/of het verblijf bij Even Gym.

17. Even Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging

of diefstal van kleding of andere eigendommen.

18. U dient kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een

kluisje op te bergen. Het is niet toegestaan tassen of jassen mee te nemen

in de trainingsruimte. Het gebruik van kluisjes is voor eigen risico.

Even Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een

kluisje ontvreemd zijn. Na uw training dient u om hygiënische redenen

uw eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan

goederen in uw kluisje achter te laten. Achtergelaten kleding of andere

eigendommen worden één maand bewaard en na deze periode geschonken

aan een goed doel.

19. Kinderen jonger dan 13 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte.

Kinderen tussen 13 en 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden

onder begeleiding van een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd

of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde)

toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico.

20. De kluisjes mogen in geval van reden tot verdenking van onregelmatigheden

zonder enige toestemming van wie dan ook geopend worden.

21. Even Gym behoudt zich eveneens het recht om zonder opgaaf van redenen

personen te weigeren c.q. het abonnement te beëindigen zonder

teruggave van enige betalingen.

22. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten,

onder invloed van drank, drugs, medicijnen of doping aangeduide middelen.

Overig

23. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. De huisregels liggen ter

inzage bij de Even Gym receptie.

24. Even Gym behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden

te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1

maand van te voren bekend gemaakt.

25. De ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak,

te weten: “Lerf Basis” (www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingsconvenant.

26. Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten

en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen,

of als doping aangeduide middelen.

27. De persoonsgegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden

enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens

worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking

gesteld.

28. Deze voorwaarden zijn conform de Even Gym voorwaarden.